Text: Laure Duplay

Font: https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_humaine http://www.diccionari.cat

 

– En aquest bar, només hi ha gent de raça negra!

– Quan dius raça, vols dir color, no?

– Sí, és clar, és el mateix, no?!

Els estudis científics, basats des de mitjan segle XX en la genètica, han provat que el concepte de raça no és pertinent a l’hora de caracteritzar els diferents subgrups geogràfics de l’espècie humana. Això es deu al fet que la variabilitat genètica mitjana entre individus d’un mateix subgrup és més important que la variabilitat genètica mitjana entre subgrups geogràfics. El consens científic actual rebutja l’existència d’arguments biològics que podrien legitimar aquesta idea de raça. Així doncs, la paraula raça es considera com una representació més aviat arbitrària segons criteris morfològics, etnicosocials, culturals o polítics, tal com les identitats.

Per tant, podem dir que el concepte de raça sí que és aplicat a partir del segle XIX per distingir grups humans segons uns criteris arbitraris (religió, nacionalitat, color de la pell, origen geogràfic…), però que ja no es fa servir per a la taxonomia biològica (classificació dels organismes vius).

Segons l’Enciclopèdia Catalana, la “raça” són (1) els descendents d’un avantpassat comú i (2) el conjunt d’individus que tenen una ascendència comuna i es diferencien de la resta d’individus de llur espècie per la freqüència més gran de determinats grups de caràcters hereditaris. La mateixa entrada destaca que, de manera impròpia, es fa servir també per parlar d’una tribu, un poble o una nació considerats com a procedents de la mateixa soca.

Ajudaria potser a lluitar contra el racisme no fer servir malament el terme ‘raça’?